Regulamin Olimpiady - Nobel

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Przejdź do treści

Menu główne:

Akty prawne, druki
 
Regulamin Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
 
od roku szkolnego 2017/2018


 
Informacje wstępne
 
§ 1
 
Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:
 
   
 1. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów i  stymulowanie ich rozwoju;
 2.  
 3. wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
 4.  
 5. doskonalenie umiejętności uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji narracji niefikcyjnej oraz konstruowania własnych tekstów;
 6.  
 7. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie  edukacji szkolnej;
 8.  
 9. stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i  umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z      zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.
 10.  
 11. wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli  do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.
 
§ 2
 
   
 1. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla jest organizowana przez Uniwersytet Gdański. Organizacja Olimpiady wpisuje      się w misję Uniwersytetu Gdańskiego jako dążącego do umocnienia więzi z otoczeniem społecznym oraz dbającego o promowanie nauki.
 
   
 1. Olimpiada organizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie      organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
 
   
 1. Źródłem finansowania Olimpiady są środki pozyskiwane od Partnerów Olimpiady i sponsorów.
 
 
Rozdział I. Organizator Olimpiady
 
§ 3
 
   
 1. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku,      ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk. Siedzibą Komitetu Głównego      Olimpiady jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita      Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, tel. +48 58 5232039, adres e-mail dziekanat@historia.ug.edu.pl;      telefon w sprawach olimpiady: 52 3984810 wew. 50, adres e-mail w sprawach      Olimpiady: komitet@olimpiada-noblowska.pl
 
   
 1. Do zadań Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizacji Olimpiady Wiedzy      o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, realizowanych we współpracy z      Komitetem Organizacyjnym Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody      Nobla za pośrednictwem Komitetu Głównego oraz komitetów okręgowych,      należą:
 
a) realizacja Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, programu i harmonogramu oraz obowiązującymi przepisami,
 
b) przygotowanie tematyki zadań oraz testów na eliminacje ustne i pisemne I, II i III stopnia,
 
c) przygotowanie i rozpowszechnienie regulaminu, programu i terminarza Olimpiady na terenie całego kraju,
 
d) przeprowadzenie eliminacji I, II, III stopnia przy zapewnieniu stałego nadzoru organizacyjnego i merytorycznego poprzez udział pracowników naukowych polskich uczelni i doświadczonych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, w tym zorganizowanie finału i uroczystego zakończenia,
 
e) zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz dystrybucji materiałów niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji ustnych i pisemnych,
 
g) merytoryczne wsparcie szkół w popularyzacji wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla,
 
   
 1. Uniwersytet Gdański jako organizator ma prawo do:
 
a) wykluczenia z Olimpiady, na wniosek Komitetu Głównego, uczestników łamiących regulamin,
 
b) rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących Olimpiady,
 
c) kooperacji z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady w kwestiach reprezentowania Olimpiady na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 
 
§ 4
 
   
 1. Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla ma strukturę  umożliwiającą przeprowadzenie eliminacji we wszystkich województwach oraz      stworzenie równych szans dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w  całym kraju.
 
   
 1. W skład struktur Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla wchodzą: Komitet Główny, Komitet Organizacyjny, 5 komitetów okręgowych      oraz komisje szkolne i międzyszkolne Olimpiady.
 
 
§ 5
 
1.     Komitet Główny sprawuje nadzór merytoryczny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady.
 
2.     Komitet Główny jest powoływany i odwoływany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Posiedzenia Komitetu Głównego, zwoływane przez Przewodniczącego, odbywają się przynajmniej raz           w roku, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 
3.     Komitet Główny współpracuje w kwestiach organizacyjnych i finansowych z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady.
 
4.     Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady powołuje Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej                       Nagrody Nobla na czas trwania kadencji władz Uniwersytetu (z możliwością wcześniejszego odwołania).
 
5.     Przewodniczący w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym powołuje koordynatora eliminacji centralnych.
 
6.     Komitet Główny przygotowuje tematy prac, wykaz lektur, testy pisemne i zestawy pytań na I, II i III etap eliminacji.
 
7.     Do obowiązków Komitetu Głównego należy:
 
a) przygotowanie tematów prac, testów pisemnych i zestawów pytań na I, II i III etap eliminacji,
 
b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,
 
c) udział członków Komitetu Głównego w eliminacjach III stopnia,
 
e) nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,
 
f) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez uczestników tytułu finalisty lub laureata,
 
g) prowadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Olimpiady.
 
   
 1. Komitet Główny ma prawo do:
 
a) weryfikacji wyników eliminacji II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany decyzji Komitetu Okręgowego w zakresie wystawionych ocen,
 
b) wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie złamania regulaminu Olimpiady.
 
 
 
 
§ 6
 
1.     Komitet Organizacyjny powołany został na mocy odrębnego porozumienia Uniwersytetu Gdańskiego, Burmistrza Czerska oraz Fundacji im. Lecha Wałęsy zawartego dnia 20 kwietnia 2017 roku.
 
2.     Komitet Organizacyjny we współpracy z Komitetem Głównym sprawuje nadzór organizacyjny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady.
 
§ 7
 
   
 1. Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla obejmują swym działaniem następujące obszary:
 
·       Komitet Okręgowy w Czersku – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie
 
·       Komitet Okręgowy w Poznaniu -  województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
 
·       Komitet Okręgowy w Częstochowie– województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie
 
·       Komitet Okręgowy w Warszawie – województwa: mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie
 
·       Komitet Okręgowy w Biłgoraju – województwo lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie.
 
   
 1. Komitety Okręgowe oraz ich przewodniczący powoływani są przez Komitet  Główny Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
 
   
 1. W skład Komitetu Okręgowego wchodzą nauczyciele akademiccy, metodycy, doświadczeni nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych,      których działalność statutowa związana jest z przedmiotem olimpiady.
 
   
 1. Pracami Komitetu Okręgowego kieruje Przewodniczący Komitetu Okręgowego powoływany i odwoływany przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Laureatach      Pokojowej Nagrody Nobla. Przewodniczący powołuje Sekretarza Komitetu  Okręgowego do prac organizacyjnych i dydaktycznych oraz ekspertów do komisji przeprowadzających eliminacje okręgowe.
 
   
 1. Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i  odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 
   
 1. Do zadań Komitetu Okręgowego należą:
 
a) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac badawczych),
 
b) organizacja eliminacji II stopnia (okręgowych),
 
c) opieka naukowa i organizacyjna nad kandydatami zakwalifikowanymi do eliminacji III stopnia,
 
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów II i III etapu,
 
e) komunikacja z uczestnikami wszystkich etapów Olimpiady z danego Okręgu.
 
§ 8
 
   
 1. Realizacją olimpiady na I etapie zajmują się Komisje Szkolne lub  Międzyszkolne powoływane przez dyrektora szkoły lub dyrektorów szkół w  porozumieniu z Komitetem Okręgowym.
 
   
 1. Szkolna (lub Międzyszkolna) Komisja Olimpiady Wiedzy o Laureatach  Pokojowej Nagrody Nobla wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 
   
 1. Do zadań Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady należą:
 
a) poinformowanie właściwego Komitetu Okręgowego o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady,
 
b) przyjmowanie zgłoszeń od wszystkich uczniów deklarujących chęć udziału w Olimpiadzie i umożliwienie im uczestnictwa w eliminacjach I etapu,
 
c) przyjęcie od uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich od opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych uczestnika Olimpiady w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz informowania o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu (w tym umieszczenia na stronie internetowej Olimpiady nazwiska, imienia, klasy i nazwy szkoły uczestnika). W przypadku braku zgody prace uczestnika nie będą oceniane. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dostępny na stronie internetowej Olimpiady.
 
d) organizacja i przeprowadzenie zgodnie z regulaminem eliminacji ustnych i pisemnych I etapu Olimpiady w terminie wskazanym w Terminarzu Olimpiady,
 
e) prowadzenie dokumentacji przebiegu I etapu w danej szkole oraz przygotowanie protokołu, który Komisja przekazuje do Komitetu Okręgowego wraz z ocenionymi pod względem merytorycznym i formalnym pracami uczestników części pisemnej I etapu Olimpiady oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika.
 
 
Rozdział II. Uczestnicy Olimpiady
 
§ 9
 
   
 1. Uczestnikami Olimpiady mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani historią Pokojowej Nagrody Nobla i działalnością jej      Laureatów.
 
   
 1. Uczniowie przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi historii, nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie lub dyrektorowi szkoły. Przewodniczący powołanej przez dyrektora szkoły Komisji Szkolnej informuje właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady      (www.olimpiada-noblowska.pl).
 
   
 1. Przystąpienie do Olimpiady oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z jego treścią i przestrzegania jego zapisów.
 
   
 1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:
 
a) otrzymania informacji o uzyskanych wynikach w poszczególnych etapach,
 
b) uzyskania informacji o harmonogramie Olimpiady, tematyce, zasadach przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni,
 
c) udziału w imprezach towarzyszących Olimpiadzie, organizowanych przez Komitety Okręgowe oraz Komitet Główny podczas eliminacji centralnych,
 
d) składania odwołań zgodnie z trybem określonym w par. 19 niniejszego regulaminu,
 
e) otrzymania wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży w czasie eliminacji okręgowych i centralnych według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady, a także do bezpłatnego zakwaterowania w czasie eliminacji centralnych.
 
 
Rozdział III. Organizacja zawodów
 
§ 10
 
   
 1. Zawody organizowane w ramach Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla mają charakter indywidualny i są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.
 
   
 1. Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:
 
– I etap eliminacje szkolne (międzyszkolne),
 
– II etap eliminacje okręgowe,
 
– III etap eliminacje centralne (finał).
 
 
 
 
 
Rozdział IV. 1. Zawody I etapu
 
§ 11
 
   
 1. Zawody I etapu odbywają się na terenie szkoły i mają formę testu pisemnego, przygotowanego przez Komitet Główny.
 
   
 1. W zawodach I etapu, organizowanych w terminie przewidzianym w Harmonogramie  Olimpiady, mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, którzy zadeklarowali      udział w Olimpiadzie, po potwierdzeniu swej tożsamości poprzez okazanie  Komisji Szkolnej (Międzyszkolnej) legitymacji szkolnej lub dowodu  osobistego.
 
   
 1. Uczniowie odpowiadają pisemnie przed trzyosobową Komisją Szkolną (Międzyszkolną) na pytania przygotowane przez Komitet Główny. Treść pytań na I etapie eliminacji odpowiada zakresowi podstawy programowej historii  powszechnej i Polski XX wieku oraz podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie
 
   
 1. W czasie eliminacji I etapu niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon).
 
   
 1. Wyniki eliminacji (liczba punktów uzyskanych przez uczestników) ogłaszane  są w ciągu tygodnia po zakończeniu tych eliminacji przez Przewodniczącego Szkolnej (Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady.
 
§ 12
 
   
 1. Komitety Okręgowe dokonują zestawienia nadesłanych wyników eliminacji i wyłaniają nie więcej, niż 40 uczestników, którzy w danym okręgu uzyskali      najwyższą liczbę punktów. Uczestnicy ci zostają zakwalifikowani do II etapu (okręgowego) eliminacji.
 
   
 1. Informacje o wynikach eliminacji pisemnych I etapu oraz miejscu i  terminie organizacji zawodów II etapu przekazywane są uczestnikom w  terminie określonym w Harmonogramie przez Sekretarzy Komitetów  Okręgowych.
 
   
 1. Sekretarze Komitetów Okręgowych odpowiadają za organizację pracy ekspertów oraz przygotowanie zbiorczego sprawozdania z przebiegu eliminacji I etapu.
 
 
Rozdział IV. 2. Zawody II etapu
 
§ 13
 
   
 1. Zawody II etapu przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla w terminie podanym przez Komitet Główny w Harmonogramie Olimpiady. Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną.
 
   
 1. W części pisemnej uczniowie rozwiązują test pisemny opracowany przez  Komitet Główny dla wszystkich okręgów i obejmujący treści nauczania  zawarte w Podstawach programowych historii i wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego, rozszerzony o materiały dotyczące wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Test składa się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.).
 
   
 1. Testy pisemne są dostarczane Komitetom Okręgowym przez Komitet Główny w zapieczętowanej kopercie, której komisyjne otwarcie odbywa się w      momencie rozpoczęcia eliminacji pisemnych, po sprawdzeniu tożsamości zebranych uczniów na podstawie legitymacji szkolnych lub dowodów osobistych.
 
   
 1. Eliminacje pisemne trwają 90 minut. W czasie ich przeprowadzania niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). jedynie w uzasadnionych przypadkach osób niepełnosprawnych Przewodniczący Komitetu Okręgowego może wydać zgodę      na skorzystanie przez uczestnika Olimpiady z komputera, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków zapewniających uczciwy przebieg eliminacji.
 
   
 1. Testy, po zakodowaniu, oceniane są przez eksperta Komitetu Okręgowego oraz Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Za rozwiązanie testu uczestnik  może otrzymać od 0 do 100 punktów.
 
   
 1. Po rozkodowaniu ocenionych prac, w terminie podanym w czasie  eliminacji pisemnych, Sekretarz Komitetu Okręgowego informuje uczestników  Olimpiady lub ich nauczycieli o wynikach eliminacji pisemnych II etapu i      kwalifikacji do eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane jest 20% uczestników etapu pisemnego jednak nie więcej niż 10      osób, które z testu pisemnego uzyskały najwyższe wyniki. W przypadku, gdy  minimalną liczbę punktów uprawniających do zakwalifikowania do części ustnej II etapu uzyskało więcej osób niż jedna, do dalszej części  Olimpiady zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby z tym wynikiem.
 
§ 14
 
   
 1. W czasie eliminacji ustnych II etapu uczestnicy zaprezentują postać  wybranego laureata Pokojowej Nagrody Nobla (maksymalnie 5 minut) oraz odpowiadają na dwa pytania Komisji dotyczące tematyki tej prezentacji,
 
   
 1. Odpowiedzi oceniane są przez trzyosobową komisję powołaną przez Komitet Okręgowy, w skład której wchodzą pracownicy naukowi uczelni      wyższych oraz doświadczeni nauczyciele i metodycy, pod warunkiem że ich uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach. Komisja dokonuje oceny na podstawie formularza oceny przesłanego przez Komitet Główny.
 
   
 1. Przed przystąpieniem do egzaminowania komisja ma obowiązek stwierdzić tożsamość ucznia na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego.
 
   
 1. Ostateczną notę eliminacji okręgowych ustala się po zsumowaniu ilości  punktów uzyskanych za test pisemny (0-100 punktów) oraz za odpowiedź ustną na podstawie następującego przelicznika punktowego:
         
Ocena
        
odpowiedź ustna
(liczba pkt.)
            
Celujący   -  50
  
Bardzo dobry  - 45
  
Dobry plus  - 40
  
Dobry  - 35
  
Dostateczny plus  - 20
  
Dostateczny -  15
  
Niedostateczny  - 0
        

 
   
 1. Uczestnikom eliminacji II etapu przysługuje wyżywienie i zwrot kosztów według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady.
 
§ 15
 
   
 1. Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza i ogłasza uczestnikom Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla po zakończeniu eliminacji ustnych.
 
   
 1. Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli 5 pierwszych lokat w okręgu zostają zakwalifikowani do eliminacji centralnych po sprawdzeniu protokołów i nadesłaniu ich testów do Komitetu Głównego.
 
   
 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w eliminacjach centralnych lub ich opiekunowie w terminie przewidzianym w Harmonogramie Olimpiady przekazują do Komitetu Głównego formularz „Ankieta uczestnika eliminacji  centralnych Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla”. Formularz oraz procedura przekazania znajduje się na stronie internetowej      Olimpiady.
 
Rozdział IV. 3. Zawody III etapu
 
§ 16
 
   
 1. Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Eliminacje III etapu obejmują dwa etapy.
 
2.     Pierwszy etap eliminacji centralnych to test pisemny składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych obejmujących treści związane z tematem przewodnim eliminacji centralnych. Zadania testowe mogą posiadać obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Temat przewodni jest publikowany na stronie internetowej Olimpiady wraz z zagadnieniami szczegółowymi oraz wykazem niezbędnych do jego opracowania źródeł historycznych i literatury w terminie określonym w Terminarzu. Testy oceniają dwaj eksperci. Test trwa 60 minut. W teście biorą udział wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu.
 
3.     10 uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik z testu, przystępuje do etapu ustnego. Jego uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o patronie i laureatach Pokojowej Nagrody Nobla oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 4 lektur (w tym 2 lektury z Wykazu przygotowanego przez Komitet Główny oraz 2 lektury zaproponowane przez ucznia). Egzamin ustny odbywa się przed komisją trzyosobową.
 
4.     Przystąpienie ucznia do poszczególnych zadań III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe bądź narzędzia komunikacyjne. Prace pisemne są kodowane na czas oceny.
 
5.     Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punków, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad:
         
Ocena
        
Odpowiedzi ustne (l. pkt)
            
Celujący  - 40
  
Bardzo dobry - 35
  
Dobry plus - 32
  
Dobry - 28
  
Dostateczny plus - 24
  
Dostateczny - 15
  
Niedostateczny - 0
        

       
 
§ 17
 
   
 1. Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komitet Główny wydaje      decyzję o uznaniu za laureatów Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla uczestników, którzy uzyskali trzy najwyższe lokaty. Status      finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy zostali      zakwalifikowani do etapu ustnego w eliminacjach III stopnia. Pozostali uczniowie  uzyskują status uczestnika eliminacji III stopnia.
 
   
 1. Wyniki etapu centralnego ogłaszane są przez Przewodniczącego Komitetu  Głównego ostatniego dnia eliminacji centralnych w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady.
 
 
Rozdział V. Sytuacje szczególne
 
§ 18
 
1.     Udział uczniów niepełnosprawnych w zawodach Olimpiady jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu ucznia oraz jego dysfunkcji do ogólnopolskiego sekretarza organizacyjnego Olimpiady. Komitet Główny w porozumieniu z Komitetem Okręgowym oraz rodzicami lub nauczycielem ucznia dopasowują warunki udziału ucznia w zawodach do rodzaju dysfunkcji lub indywidualnych potrzeb. Dopasowanie odbywa się w ramach możliwości finansowych, organizacyjnych oraz bez naruszania regulaminu Olimpiady.
 
   
 1. Komisje właściwe dla eliminacji I, II i III stopnia mogą zdecydować o  dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:
 
– złamanie regulaminu Olimpiady,
 
– korzystanie z niedozwolonych pomocy,
 
– stwierdzenie rażącej niesamodzielności w opracowywaniu pracy pisemnej.
 
Decyzja o dyskwalifikacji jest zatwierdzana przez Przewodniczącego właściwego komitetu.
 
   
 1. Jeżeli naruszenie regulaminu olimpiady opisane w pkt. 3. zostanie  wykryty po zakończeniu zawodów, Komitet Główny Olimpiady może zdecydować o odebraniu uczestnikowi uprawnień finalisty i laureata.
 
 
Rozdział VI. Tryb odwoławczy
 
§ 19
 
   
 1. Uczestnik Olimpiady, jego nauczyciel oraz w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny mają prawo do zapoznania się z oceną, jaką uczeń      uzyskał na każdym etapie eliminacji.
 
   
 1. Uczestnik, jego nauczyciel oraz w przypadku osób niepełnoletnich opiekun      prawny, jeśli uważają, że wynik uzyskany przez ucznia w czasie zawodów      został przyznany niezgodnie z Regulaminem, mogą złożyć odwołanie na piśmie      ze szczegółowym uzasadnieniem.
 
   
 1. Odwołanie od decyzji komisji na I etapie uczestnik, jego nauczyciel  lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny składa do      Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, odwołanie od ocen komisji na II etapie zatwierdzonych przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego – do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Na III etapie zażalenia i skargi      rozpatruje Przewodniczący Komitetu Głównego. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przez opiekuna prawnego bądź nauczyciela), należy dostarczyć do  właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego).
 
   
 1. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie właściwego Komitetu lub  listem poleconym.
 
   
 1. Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub Przewodniczący Komitetu  Głównego udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż  14 dni.
 
   
 1. Przewodniczący właściwego Komitetu, do którego wpłynęło odwołanie, ma  obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 
   
 1. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący właściwego Komitetu podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej lub w przypadku  egzaminu ustnego o ponownym egzaminie. O decyzji informowany jest uczeń oraz Przewodniczący właściwego Komitetu Olimpiady.
 
 
Rozdział VII. Nadzór nad przebiegiem zawodów II i III stopnia
 
§20
 
   
 1. Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji testy pisemne na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów Komitetu Okręgowego, a na III etapie przez trzech ekspertów.
 
   
 1. Eliminacje ustne na II i III etapie są przeprowadzane przez  trzyosobowe komisje ekspertów, w skład których wchodzą pracownicy naukowi oraz doświadczeni nauczyciele. W eliminacjach ustnych mogą uczestniczyć obserwatorzy zewnętrzni.
 
   
 1. Ocena eliminacji pisemnych i ustnych dokonywana jest na karcie oceny. Eksperci wpisują na niej opinie na temat prezentacji i wypowiedzi ustnej oraz wystawiają noty zgodnie z Regulaminem Olimpiady.
 
 
Rozdział VIII. Uprawnienia i nagrody
 
§ 21
 
   
 1. W klasyfikacji wyników poszczególnych etapów stosuje się następujące terminy:
 
– uczestnik eliminacji I etapu,
 
– uczestnik eliminacji II etapu,
 
– uczestnik eliminacji III etapu, finalista Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, laureat Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.
 
   
 1. Szczegółowy tryb przyznawania tytułu finalisty i laureata Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla określono wyżej w par. 17 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 
   
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.      2015 poz. 959).
 
   
 1. Laureaci i finaliści eliminacji III stopnia otrzymują zaświadczenie  zgodne ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z      dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125      z późniejszymi zm.).
 
 
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
 
§22
 
Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.
 
 
 
Komitet Główny: 58 523 20 39
58 523 21 47  
Komitet Organizacyjny: 52 395 48 10 w.50

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego