FAQ - Nobel

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Przejdź do treści

Menu główne:

FAQ

Aktualności
PytanieOdpowiedź
Jak zgłosić utworzenie komisji szkolnej?Zgłoszenie szkoły i komisji szkolnej dokonywane jest na podstawie formularza, którego skan należy przesłać do 15 września na adres właściwego komitetu pokręgowego.
Kiedy przesłać zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych?Komisje szkolne przesyłają do komitetów okręgowych zgody na przetwarzanie danych osobowych po przeprowadzeniu etapu szkolnego razem z poprawionymi testami i protokołami z przebiegu eliminacji szkolnych.
Czy Olimpiada swym zakresem tematycznym obejmuje wszystkich laureatów PKN?Tak. Olimpiada swym zakresem obejmuje, oprócz wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie określonej w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego, także wiedzę o wszystkich laureatach PKN. (paragraf 13. pkt 2 Regulaminu)
Czy na I etapie będą pytania dotyczące laureatów PKN?Sprawę zakresu tematycznego na poszczególnych etapach olimpiady reguluje
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad:
§ 8. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w
których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz
umiejętności:
1) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) - wystarczający do
uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,
2) w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej
na zakończenie nauki przedmiotu,
3) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) - w zakresie wskazanym w programie
danej olimpiady.
Zgodnie z tym zapisem olimpiada będzie obejmowała podstawę programową z WOS-u i historii. Jednak należy się spodziewać pytań powiązanych z Noblistami, np.:  przy kwestiach gospodarczych, gdzie występuje powiązanie z PKN (np. Charles Dawes, George Marshall) czy politycznych – aparthaid (N.Mandela).

Czy pytania  na I etapie  będą typu zamkniętego czy otwartego?Na I etapie Olimpiady wszystkie pytania w teście będą zamknięte (test wyboru).


Jakie są nagrody w olimpiadzie?
Organizator przewiduje nagrodę główną w postaci indeksu Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Historycznego lub Nauk Spolecznych oraz nagrody rzeczowej i wyjazdu do Oslo. II i III miejsce nagrodzone jest także wyjazdem do Oslo oraz nagrodami rzeczowymi. Wyjazd do Oslo przysługuje także opiekunom trzech najlepszych laureatów. W wypadku otrzymania przez organizatorów wejściówek na koncert z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla wyjazd do Oslo odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2017 r. Pozostali finaliści otrzymują nagrody rzeczowe. Podział tytułów laureatów, finalistów i uczestników eliminacji III stopnia opisany jest w paragrafie 17 regulaminu.
Czy w tematyce III etapu w części pisemnej testu będą pytania z historii XX wieku czy należy skupić się jedynie na Noblistach i ich związanych z nimi zagadnieniami szczegółowymi? Regulamin określa, że pytania będą dotyczyły noblistów i Nobla, ale nie sposób odseparować Pokojowej Nagrody Nobla od historii (aż nazbyt często nadawano ja za spektakularne sukcesy i osiągnięcia będące częścią historii politycznej), więc takie kwestie, choć w kontekście noblowskim, z pewnością będą się pojawiać.
Czy u uczniów z jednej szkoły mogą występować  te same lektury? Tak, mogą to być te same pozycje ze spisu lektur.

Komitet Organizacyjny: 52 395 48 10 w. 68
                                          605852204

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego