FAQ - Nobel

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
PytanieOdpowiedź
1. Czy Olimpiada swym zakresem tematycznym obejmuje wszystkich laureatów PKN?Tak. Olimpiada swym zakresem obejmuje, oprócz wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie określonej w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego, także wiedzę o wszystkich laureatach PKN. (paragraf 13. pkt 2 Regulaminu)
2. Czy na I etapie będą pytania dotyczące laureatów PKN?Sprawę zakresu tematycznego na poszczególnych etapach olimpiady reguluje
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad:
§ 8. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w
których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz
umiejętności:
1) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) - wystarczający do
uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,
2) w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej
na zakończenie nauki przedmiotu,
3) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) - w zakresie wskazanym w programie
danej olimpiady.
Zgodnie z tym zapisem olimpiada będzie obejmowała podstawę programową z WOS-u i historii. Jednak należy się spodziewać pytań powiązanych z Noblistami, np.:  przy kwestiach gospodarczych, gdzie występuje powiązanie z PKN (np. Charles Dawes, George Marshall) czy politycznych – aparthaid (N.Mandela).

3. Czy pytania  na I etapie  będą typu zamkniętego czy otwartego?Na I etapie Olimpiady wszystkie pytania w teście będą zamknięte (test wyboru).


4. Jakie są nagrody w olimpiadzie?
Organizator przewiduje nagrodę główną w postaci indeksu Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Historycznego lub Nauk Spolecznych oraz nagrody rzeczowej i wyjazdu do Oslo. II i III miejsce nagrodzone jest także wyjazdem do Oslo oraz nagrodami rzeczowymi. Wyjazd do Oslo przysługuje także opiekunom trzech najlepszych laureatów. W wypadku otrzymania przez organizatorów wejściówek na koncert z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla wyjazd do Oslo odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2017 r. Pozostali finaliści otrzymują nagrody rzeczowe. Podział tytułów laureatów, finalistów i uczestników eliminacji III stopnia opisany jest w paragrafie 17 regulaminu.
5. Czy w tematyce III etapu w części pisemnej testu będą pytania z historii XX wieku czy należy skupić się jedynie na Noblistach i ich związanych z nimi zagadnieniami szczegółowymi? Regulamin określa, że pytania będą dotyczyły noblistów i Nobla, ale nie sposób odseparować Pokojowej Nagrody Nobla od historii (aż nazbyt często nadawano ja za spektakularne sukcesy i osiągnięcia będące częścią historii politycznej), więc takie kwestie, choć w kontekście noblowskim, z pewnością będą się pojawiać.
6. Czy u uczniów z jednej szkoły mogą występować  te same lektury? Tak, mogą to być te same pozycje ze spisu lektur.

Komitet Organizacyjny: 52 395 48 10 w.50
                                          607205566

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego